wz

SLAVOJ Všetuly      / SK Všetuly, Slavoj Všetuly, nyní SFK Elko Holešov ("B")

vsetulyA.jpg (4578 bytes)

A

vsetulyB.jpg (4479 bytes)

B