wz

SOKOL Vonoklasy     *1922      / SK Vonoklasy, AFK Vonoklasy, Sokol Vonoklasy

vonoklasyA.jpg (14474 bytes)

A

vonoklasy1822a.jpg (4908 bytes)

1822a

vonoklasy1822b.jpg (5062 bytes)

1822b

vonoklasy1822c.jpg (6138 bytes)

1822c (80, 1922)