wz

SLOVAN Velvary     *1924      / AFK Velvary, SK Velvary, Baník Velvary, Kovohutě Velvary, Slovan Velvary

velvaryA.jpg (6748 bytes)

A (1924)

velvaryB.jpg (16737 bytes)

B

velvaryC.jpg (4221 bytes)

C (1924)

velvary1790a.jpg (13051 bytes)

1790a (o 12,1)