wz

TJ Veltrusy     / SK Veltrusy, Sokol Veltrusy, TJ Veltrusy

veltrusyA.jpg (6634 bytes)

A

veltrusyB.jpg (5922 bytes)

B

veltrusy1789a.jpg (25152 bytes)

1789a (15,4 x 14,2)