wz

AFK Svítkov     *1911      / SK Svítkov, AFK SVítkov, dále Paramo Pardubice

svitkovD.jpg (19006 bytes)

A

svitkovF.jpg (15039 bytes)

B

svitkovB.jpg (18623 bytes)

C (1911-1931)

svitkovC.jpg (13657 bytes)

D (1911-1936)

svitkovE.jpg (5489 bytes)svitkovE..jpg (10483 bytes)

E (1911-1941)