wz

AFK Svítkov     *1911      / SK Svítkov, AFK SVítkov, dále Paramo Pardubice

svitkovD.jpg (19006 bytes)

A

svitkovA.jpg (4543 bytes)

B

svitkovB.jpg (8434 bytes)

C (1911 - 1931)

svitkovC.jpg (6397 bytes)

D (1911 - 1936)

svitkovE.jpg (5489 bytes)

E (1911 - 1941)