wz

VÍTKOVICE Svinov     / SK Slezák Svinov, TJ VŽKG Svinov, TJ Vítkovice Svinov

svinov-slezakA.jpg (4167 bytes)

A

svinov1083a.jpg (10524 bytes)

1083a

svinov1083b.jpg (6301 bytes)

1083b

svinov1083c.jpg (6944 bytes)

1083c