wz

VÍTKOVICE Svinov     / SK Slezák Svinov, TJ VŽKG Svinov, TJ Vítkovice Svinov

svinov-slezakA.jpg (12802 bytes)

A (SK SLEZÁK)

svinov1083a.jpg (10524 bytes)

1083a

svinov1083b.jpg (21798 bytes)

1083b (40)

svinov1083c.jpg (6944 bytes)

1083c (50)