wz

BANÍK Svatava     *1946      / Sokol Přádelny vlny Svatava, Sokol Svatava, TJ Baník Svatava

svatava1582a.jpg (6662 bytes)

1582a (1946 - 1951)

svatava1582b.jpg (4312 bytes)svatava1582b..jpg (13569 bytes)

1582b (O.K. SOKOL)

svatava1582c.jpg (8114 bytes)

1582c