wz

SOKOL Skomelno     *1955

skomelno1476a.jpg (7180 bytes)

1476a