wz

SK Skalsko     / TJ JZD Skalsko, Dynamo Skalsko,  SK Skalsko

skalsko1475a.jpg (10402 bytes)

1475a