wz

SK SLAVIA Praha-fotbal - VrÜovice     *1893     / (SK ACOS Praha 1892 - 1893) 1893 SK Slavia Praha, 1948 Sokol Slavia Praha


S L A V I A   S P O R T O V N ═   K L U B    V   P R A Z E

A.jpg (20451 bytes)

A

A1.jpg (25128 bytes)

A1 (patka)

B2.jpg (19666 bytes)B1.jpg (5509 bytes)B3.jpg (25624 bytes)

B

C.jpg (29475 bytes)C1.jpg (26856 bytes)

C (patka)

D.jpg (29306 bytes)D1.jpg (21540 bytes)

D

E.jpg (22357 bytes)E1.jpg (7627 bytes)

E

E1a.jpg (28318 bytes)

E1

E2.jpg (17142 bytes)

E2

F.jpg (25186 bytes)F1.jpg (21814 bytes)

F

G-9mm.jpg (25433 bytes)

G (o 9mm)

G1-15mm.jpg (26004 bytes)

G (o 15 mm)

H.jpg (21199 bytes)

H

CH-.jpg (5663 bytes)

CH

I.jpg (20210 bytes)

I

J.jpg (4165 bytes)

J

K.jpg (12937 bytes)

K

L.jpg (5451 bytes)

L


Z A J ═ M A V O S T I

Q.jpg (29961 bytes)

M

Q1.jpg (51421 bytes)

M

N.jpg (33041 bytes)

N (1893-1923)

N1.jpg (19540 bytes)

N (1893 - 1923)

O.jpg (24966 bytes)O1.jpg (17149 bytes)

G (1893 - 1933)

O2.jpg (129273 bytes)

G