wz

ARITMA Praha     / TJ Aritma Praha, viz tÚ× Vokovice

praha-aritma1201e.jpg (9225 bytes)

1201e (12,3 x 16)

praha-aritma1201f.jpg (6653 bytes)

1201f (16,6 x 10,9, 70)