wz

DFC Prag

prag-dfc03.jpg (3284 bytes)

A

prag-dfc02.jpg (4654 bytes)

B

prag-dfc04.jpg (5986 bytes)

C

prag-dfc10.jpg (4078 bytes)

D

prag-dfc12.jpg (11181 bytes)

E

prag-dfc09.jpg (5170 bytes)

F

prag-dfc01.jpg (5746 bytes)

G

prag-dfc07.jpg (7644 bytes)

H

prag-dfc05.jpg (7599 bytes)

I

prag-dfc08.jpg (6246 bytes)

J

prag-dfc06.jpg (7665 bytes)

K

prag-dfc11.jpg (5965 bytes)

L


Regatta Prag

prag-regatta1.jpg (6618 bytes)

A

prag-reggatta2.jpg (5611 bytes)

B


DBC Sturm Prag     *1898

prag-sturm7.jpg (4988 bytes)

A

prag-sturm3.jpg (7701 bytes)

B (1898 - 1908)

prag-sturm2.jpg (9583 bytes)

C

prag-sturm6.jpg (4741 bytes)

D

prag-sturm4.jpg (7242 bytes)

E

prag-sturm5.jpg (6950 bytes)

F

prag-sturm1.jpg (6643 bytes)

G


FK Union Prag

prag-union.jpg (4647 bytes)

A


FC DSB Prag     *1898

prag-sb7.jpg (7202 bytes)

A

prag-sb5.jpg (3618 bytes)

B

prag-sb6.jpg (4283 bytes)

C

prag-sb2.jpg (9201 bytes)

D

prag-sb3.jpg (13516 bytes)

E (1898 - 1923)

prag-sb4.jpg (7852 bytes)

F (1898 - 1928)

prag-sb1.jpg (7169 bytes)

G

prag-sb8.jpg (6608 bytes)

H

prag-sb9.jpg (6402 bytes)

I


DSPK Prag VII

pragVII-dspk1.jpg (6606 bytes)

A


FK Viktoria Prag

prag-viktoria.jpg (6650 bytes)


TGB Prag

prag-TGB.jpg (5144 bytes)

A

prag-tgb2.jpg (6522 bytes)

B


VfB Prag     *1906

prag-vfb1.jpg (6478 bytes)

A

prag-VfB.jpg (4361 bytes)

B


Hagibor Prag     *1914

Prag-hagibor1.jpg (4365 bytes)

A

Prag-Hagibor2.jpg (3297 bytes)

B


FC Sport Prag

prag-sport.jpg (4830 bytes)

A

prag-sport1.jpg (4448 bytes)

B


SV Sport Prag

prag-sport-sv.jpg (4853 bytes)

A


SV Academia Prag

prag-sva.jpg (6108 bytes)

A


FC Sport-Favorit Prag

prag-sport-favorit.jpg (5847 bytes)

A


KDNA Ofiziere Prag

prag-officir.jpg (5763 bytes)

A