wz

SOKOL Lojovice     *1951      / Sokol Lojovice

lojovice2263a.jpg (4183 bytes)

2263a

lojovice2263b.jpg (4231 bytes)

2263b