wz

JISKRA Hrušovany u Brna      / TJ Hrušovany u Brna, TJ Jiskra Hrušovany u Brna

Hrusovany-u-Brna-BO-481a.jpg (4531 bytes)

481a

Hrusovany-u-Brna-BO-481b.jpg (6020 bytes)

481b

hrusovanyubrna481c.jpg (7170 bytes)

481c